STANOWISKO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI” W SPRAWIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA RYNKU PRACY W PRZEMYŚLE DRZEWNYM, MEBLARSKIM I LEŚNICTWIE

Koronnym argumentem decydentów z Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest to, że ich działania wynikają z umowy koalicyjnej. Mamy nadzieję, że w umowie tej nie zapisano, że pracownicy uzyskujący środki do życia z pracy w lesie i przedsiębiorstwa działające w branży leśnej mają stracić dochody i możliwości działalności. Mamy też nadzieję, że umowa ta nie zakłada masowej ucieczki dużych firm przemysłu meblarskiego i drzewnego z Polski, utraty znacznych środków budżetowych na poziomie krajowym i samorządowym.

Decyzja o radykalnym ograniczeniu pozyskiwania drewna w Lasach Państwowych, podobnie jak zapowiadane decyzje o tworzeniu wielu nowych parków narodowych będą miały daleko idące konsekwencje społeczne i gospodarcze:

-dla osób i firm, szczególnie działających na poziomie lokalnym w branży drzewnej, pozbawiając firmy i pracowników źródeł dochodu i środków utrzymania;

-dla samorządów lokalnych uzyskujących dochody z działalności firm sektora leśnego, drzewnego i meblarskiego;

-dla przemysłu drzewnego i meblarskiego, powodując zapowiadaną już przez pracodawców możliwą relokację produkcji poza granice kraju, związaną z brakiem surowca i radykalnym wzrostem jego ceny. Oznacza to również utratę wielu miejsc pracy i dochodów budżetu państwa;

-dla innych sektorów, w tym budownictwa korzystającego z surowca drzewnego, wiążąca się z brakiem tego surowca i wzrostem cen;

Związek Zawodowy „Budowlani” podziela opinie organizacji pracowniczych, organizacji pracodawców i środowisk samorządowych wskazujących na negatywne konsekwencje, niespójność i brak transparentności dotychczasowych działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jedynym pozytywnym skutkiem tych decyzji jest zjednoczenie środowisk pracowniczych, pracodawców i samorządowych, które w ostatnich latach miały problemy w wypracowaniu wspólnego stanowiska. Niestety, skutkiem tych decyzji jest także zagrożenie realizacji zawartych przez Lasy Państwowe umów i możliwa reorientacja polityki kluczowych firm sektora drzewnego i meblarskiego.

Wszelkie działania zmieniające zasady gospodarki leśnej i pozyskiwania surowca drzewnego, w tym szczególnie działania radykalnie zmieniające warunki wymagają szerokich konsultacji wszystkich interesariuszy. Najpierw konsultacji, potem decyzji. Tak działa odpowiedzialna administracja rządowa. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie uważa za stosowne przyjąć tej zasady. Jako organizacja profesjonalistów wymagamy od rządu także profesjonalizmu w tym zakresie. Z żalem stwierdzamy, że profesjonalizmu tego zabrakło.

Związek Zawodowy „Budowlani” zwraca się z apelem do:

Prezesa Rady Ministrów o analizę skutków działań i decyzji MKiŚ, w odniesieniu do ich konsekwencji gospodarczych i społecznych, oraz o podjęcie stosownej interwencji zapobiegającej ich bezpośrednim, negatywnym skutkom;

Minister Klimatu i Środowiska oraz Głównego Konserwatora Przyrody o przedstawienie merytorycznego a nie medialnego uzasadnienia podejmowanych działań, wycofania się z dotychczas podjętych decyzji i poprzedzenia kolejnych szerokimi i transparentnymi konsultacjami z udziałem wszystkich interesariuszy, których one dotyczą;

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przeprowadzenie analizy potencjalnych, w tym długofalowych skutków polityki prowadzonej przez MKiŚ w Lasach Państwowych dla rynku pracy;

Członków Rady Dialogu Społecznego o pilne podjęcie tematu kierunków zmian w gospodarce leśnej i ochronie przyrody inicjowanych przez kierownictwo MKiŚ, z uwagi na skalę ich wpływu na rynek pracy i warunki działania przedsiębiorstw;

Związek Zawodowy „Budowlani” wyraża jednocześnie zdziwienie podjęciem przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska niekonsultowanych z samorządami lokalnymi działań bezpośrednio przed wyborami samorządowymi. To również świadczy o jakości tych działań i profesjonalizmie ich inicjatorów.

Związek Zawodowy „Budowlani” deklaruje swoją współpracę z organizacjami pracobiorców i pracodawców sektora leśnego, drzewnego, meblarskiego i ochrony przyrody w celu wypracowania wspólnego stanowiska uwzględniającego potrzeby interesariuszy sektora i warunki ochrony rynku pracy.

Warszawa, 20 marca 2024r.

Za Zarząd Krajowy

ZZ „Budowlani”

Zbigniew Janowski

Przewodniczący